podtatranske muzeum poprad spisska sobota

Pravidlá súťaže „Spoznaj históriu Popradu“

Adam Vanečko Traveller v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade vyhlasuje súťaž „Spoznaj históriu Popradu“ a na základe toho publikuje tieto Pravidlá súťaže.

Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže „Spoznaj históriu Popradu“ (ďalej len „Súťaž“) je Adam Vanečko Traveller Food & Travel Blog, adamvtraveller@gmail.com. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Spoluusporiadateľom súťaže je Podtatranské múzeum v Poprade, so sídlom na Vajanského 72/4, 058 01  Poprad.

Cieľom súťaže je motivovať návštevníkov Popradu k spoznávaniu histórie mesta návštevou expozícií Podtatranského múzea v Poprade (Poprad a okolie v zrkadle vekov) a Poprade-Spišskej Sobote (Cechy a remeslá, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora a Osobnosti Spišskej Soboty).

Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od piatka 13. 7. 2018 20.30 h do utorka 18. 7. 2018 12.00 h.

Účastníci súťaže, (ďalej len „súťažiaci“):

Do súťaže sa môže zapojiť akákoľvek fyzická osoba, ktorá:

  • je fanúšikom fanpage Adam Vanečko Traveller na sociálnej sieti facebook.com (https://www.facebook.com/adamvaneckotraveller/), t. j. zaklikla „Páči sa mi to“ a „Sledovať“,
  • splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
    • osoba nesmie byť v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi a spoluusporiadateľovi súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle pravidiel súťaže.

Priebeh súťaže:

Od piatka 13. do utorka 17. júla 2018 (5 dní) bude každý deň o 20.30 h zverejnená 1 súťažná otázka (spolu 5 otázok) na fanpage Adam Vanečko Traveller na sociálnej sieti facebook.com (https://www.facebook.com/adamvaneckotraveller/). Odpovedať na súťažnú otázku bude možné do 20.29 h nasledujúceho dňa. Na poslednú súťažnú otázku bude možné odpovedať do 12.00 h nasledujúceho dňa.

  1. súťažná otázka piatok 13. 7. 2018 od 20.30 h do soboty 14. 7. 2018 20.29 h
  2. súťažná otázka sobota 14. 7. 2018 od 20.30 h do nedele 15. 7. 2018 20.29 h
  3. súťažná otázka nedeľa 15. 7. 2018 od 20.30 h do pondelka 16. 7. 2018 20.29 h
  4. súťažná otázka pondelok 16. 7. 2018 od 20.30 h do utorka 17. 7. 20108 20.29 h
  5. súťažná otázka utorok 17. 7. 2018 od 20.30 h do stredy 18. 7. 2018 12.00 h

Súťažiaci bude odpovedať na súťažnú otázku formou komentára pod príspevok na fanpage Adam Vanečko Traveller na sociálnej sieti facebook.com (https://www.facebook.com/adamvaneckotraveller/) (nie fanpage Podtatranské múzeum v Poprade). Všetky správne odpovede budú zaradené do záverečného žrebovania o vstupenky. Na zaradenie do žrebovania postačí 1 správna odpoveď. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže viackrát. Jeho meno tak bude použité v záverečnom žrebovaní toľkokrát, koľkokrát správne odpovedal. Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiaceho, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Žrebovanie:

Žrebovanie prebehne v stredu 18. júla 2018 o 15.00 h. Zo žrebovania bude spracované video, ktoré bude publikované na fanpage Adam Vanečko Traveller na sociálnej sieti facebook.com (https://www.facebook.com/adamvaneckotraveller/). Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých správnych odpovedí 1 výhercu.

Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom príspevku na fanpage Adam Vanečko Traveller na sociálnej sieti facebook.com (https://www.facebook.com/adamvaneckotraveller/), v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do súťaže.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný nový výherca.

Usporiadateľ bude kontaktovať spoluusporiadateľa o výhercovi.

Výherca sa po príchode do niektorej z expozícií múzea preukáže osobným dokladom kvôli identifikácii a za prehliadku múzea už platiť nebude.

Výhra:

Spolusporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

1 x 2 vstupenky do expozícií Podtatranského múzea v Poprade a Poprade-Spišskej Sobote.

Hodnota výhry je 12,00 € (2 x 4,00 € + 2 x 2,00 €).

Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť alebo inú kompenzáciu.

Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Vstupenky do expozícií múzea môže výherca využiť do konca letnej turistickej sezóny múzea (do 30. septembra 2018). Aktuálnu prevádzkovú dobu nájdete na fanpage Podtatranského múzea v Poprade na sociálnej sieti facebook.com. Momentálne je múzeum počas štátnych sviatkov zatvorené.

Osobné údaje:

Každý súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti facebook.com, na ktorej sa súťažiaci zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže), a to po dobu trvania súťaže, usporiadateľom ako i prevádzkovateľom. Súhlas je udelený dobrovoľne a na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž, či na zmenu pravidiel, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, s výnimkou zmien, ktoré by mohli mať vplyv na rovné postavenie súťažiacich. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie, ktoré nastanú v priebehu súťaže.

Súťažiaci sa zapojením do súťaže vyjadrujú svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.

V Poprade dňa 12. 7. 2018.

© Ing. Adam Vanečko